regulamin Wylicz sobie składkę


Dlaczego ZdrowieDirect... Nie pobieramy dodatkowych
opłat
Wszystko on-line Chronimy Twoją prywatność

ABOUT SSL CERTIFICATES

Regulamin sprzedaży usług za pośrednictwem www.zdrowiedirect.pl


Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków zawierania umów ubezpieczenia i innych za pośrednictwem eksperckiego wortalu internetowego, a w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot pośredniczący w zawarciu umów ubezpieczenia i innych, informacje o kosztach związanych z zawarciem i wykonaniem umów ubezpieczenia i innych, o prawie właściwym dla zawarcia i wykonania umów, sposobach rozwiązywania umów oraz trybie składania reklamacji z umów, ochronie danych osobowych i innych.


 1. Postanowienia ogólne
  1. Na podstawie art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną V Capital Sp. z o.o. ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.
  2. Regulamin określa zasady świadczenia przez V Capital usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.zdrowiedirect.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez V Capital z Klientem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.zdrowiedirect.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach, których Regulamin nie reguluje, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących i mających zastosowanie aktów prawnych.
  6. Niezgodne z prawem jest przesyłanie przez Klienta do V Capital Sp. z o.o. informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 2. Definicje
  • V Capital Multiagencja ubezpieczeniowa - V Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prusa 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy KRS 0000241047, NIP 5252354160, wysokość kapitału zakładowego 50000 zł., zarządzająca sklepem internetowym www.zdrowiedirect.pl zwana w dalszej części Regulaminu, V Capital. V Capital posiada pełnomocnictwa do pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń.
  • Klient
   Każda osoba korzystająca z usług oferowanych przez V Capital i dokonująca zakupów za pośrednictwem witryny www.zdrowiedirect.pl
  • ZdrowieDirect
   Witryna internetowa o adresie: www.zdrowiedirect.pl, za pośrednictwem, której klient może zawrzeć umowę oferowaną przez/lub za pośrednictwem V Capital.
  • Świadczenie usługi drogą elektroniczną
   Wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy.
  • Towarzystwo
   Towarzystwo Ubezpieczeń oferujące klientowi umowę ubezpieczenia, za pośrednictwem V Capital.
  • OWU
   Ogólne Warunki Ubezpieczenia określające zasady zawarcia umów ubezpieczenia, minimalny okres, na jaki mogą zostać zawarte umowy, oraz warunki ich wykonywania w tym: prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia, opis świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem dostępne na stronie www.zdrowiedirect.pl. Za treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność Towarzystwo Ubezpieczeń.
 3. Procedura „Krok po kroku” znajdowania optymalnej umowy ubezpieczenia
  • Krok I.
   Klient wskazuje region zamieszkania/korzystania z usług zdrowotnych, liczbę osób obejmowanych ubezpieczeniem i wiek tych osób.
  • Krok II.
   Klient wskazuje zakresy usług medycznych, które chciałby by były objęte ubezpieczeniem.
  • Krok III.
   Klientowi wyświetlane są ubezpieczenia spełniające postawione wymagania wraz z podstawowymi/orientacyjnymi składkami miesięcznymi. Klient może wskazać do 3 umów ubezpieczenia, które chce szczegółowo porównać.
   Klient może również podjąć decyzję, czy chce zawrzeć określoną umowę ubezpieczenia i przechodzi do stron zakupu ubezpieczenia.
   Klient ma możliwość w każdej chwili, na każdym etapie korzystania z www.zdrowiedirect.pl zapoznania się z wybranymi OWU i szczegółowymi zakresami usług oferowanych przez daną umowę.
  • Krok IV
   Klientowi wyświetlane jest szczegółowe porównanie wybranych ubezpieczeń. Klient podejmuje decyzję, czy chce zawrzeć określoną umowę ubezpieczenia, czy nie. Klient nie jest zobowiązany do zawarcia wybranej umowy ubezpieczenia.
   Procedura może być powtarzana wielokrotnie.
   Jeżeli klient podejmuje decyzję o zawarciu określonej umowy ubezpieczenia to przechodzi do stron zakupu ubezpieczenia.
   Wyliczona składka na tym etapie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Procedura „Krok po kroku” zakupu umowy ubezpieczenia
  • Przed zawarciem umowy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z dostarczonymi przez Towarzystwo Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, co potwierdza złożeniem wymaganego oświadczenia.
  • Krok I.
   Zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez wybrane Towarzystwo Klient podaje dane osobowe i teleadresowe, w tym adres e-mailowy, wymagane do zawarcia danej umowy ubezpieczenia.
   W momencie zakończenia procedury zakupu na tym etapie zebrane dane osobowe nie są zachowywane w systemie informatycznym V Capital.
  • Krok II.
   Zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez wybrane Towarzystwo Klient podaje dane dotyczące stanu zdrowia i stylu życia, każdej osoby Ubezpieczonej w celu dokładnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki ubezpieczeniowej.
   W momencie zakończenia procedury zakupu na tym etapie zebrane dane osobowe nie są zachowywane w systemie informatycznym V Capital.
  • Krok III.
   Na ekranie wyświetlana jest dokładna cena polisy w różnych wariantach płatności (miesięczna, kwartalna, itp.).
   Podawana jest dokładna informacja o sposobie zawarcia umowy ubezpieczenia w zależności od procedur danego Towarzystwa, podawane są szczegóły na temat możliwych sposobów płatności.
   Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia podanych danych osobowych.
   Po wyliczeniu składki oferta Towarzystwa stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, która wiąże Towarzystwo pod warunkiem, że zostanie niezwłocznie przyjęta przez Klienta. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W tym celu należy wybrać opcję „KUPUJ” i następnie dokonać wybraną metodą płatności składki lub pierwszej raty składki.
  • Krok IV.
   Na ekranie wyświetlany jest numer polisy ubezpieczeniowej, numer konta, na który należy przelać składkę. Te same dane są jednocześnie wysyłane na podany przez Klienta adres e-mailowy.
 5. Konto klienta
  W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia lub innej klientowi jest zakładane jego osobiste konto, na którym po zalogowaniu, ma dostęp do OWU, wniosku ubezpieczeniowego, polisy ubezpieczeniowej i innych dokumentów związanych z realizacją zawartej umowy w sposób spełniający zapisy ustawy o świadczeniu umów drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Wybrane lub wszystkie dokumenty Klient w każdej chwili może zapisać na elektronicznym nośniku informacji lub wydrukować.
 6. Dodatkowe informacje o zawarciu umowy ubezpieczenia lub innej oferowanej przez V Capital, lub za jego pośrednictwem
  1. Umowy ubezpieczenia są zawierane w języku polskim chyba, że postanowienia umów określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stanowią inaczej.
  2. Język polski jest stosowany w relacjach z Klientem po zawarciu umowy ubezpieczenia chyba, że postanowienia zawartej umowy stanowią inaczej.
  3. Umowy ubezpieczenia zostają zawarte w oparciu o polskie przepisy prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Towarzystwem a Klientem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonywania.
  4. Zapisy ust. 1-3 dotyczą innych umów zawieranych za pośrednictwem wortalu internetowego, www.zdrowiedirect.pl.
  5. Klient jest zobowiązany przedstawić we wniosku prawidłowe dane. Za niewłaściwe, błędne, nieprawdziwe bądź niekompletne wypełnienie danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
 7. Informacje o składce i pozostałych kosztach związanych z umową ubezpieczenia.
  1. Wysokość składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy zostaje ustalona na podstawie aktualnych taryf przekazanych przez Towarzystwa obowiązujących w dniu wypełniania wniosku.
  2. Wysokość opłaty należnej z tytułu umów innych niż umowy ubezpieczenia zostaje ustalona na podstawie cenników obowiązujących w dniu wypełniania wniosku.
  3. V Capital nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat związanych z zawieraniem i wykonywaniem zawartych umów ubezpieczenia za pośrednictwem www.zdrowie direct.pl.
  4. Brak podania do wiadomości Klienta informacji o konieczności zapłacenia dodatkowych opłat na stronie www.zdrowiedirect.pl, mimo że są wymagane przez Towarzystwo obciąża jedynie V Capital.
 8. Informacje o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, gwarancjach wykonania umowy ubezpieczenia, oraz trybie dochodzenia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.
  1. Informacje o prawie wypowiedzenia umów ubezpieczenia, prawie i sposobie odstąpienia od umów ubezpieczenia, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umów ubezpieczenia, oraz sposobie składania skarg i zażaleń, zawarte są w OWU dostępnych na stronie www.zdrowiedirect.pl.
  2. Informacje o prawie wypowiedzenia umów innych niż umowy ubezpieczenia, prawie i sposobie odstąpienia od umów, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umów, oraz sposobie składania skarg i zażaleń, zawarte są w treści umów dostępnych na stronie www.zdrowiedirect.pl.
 9. Prawa własności intelektualnej V Capital
  Klient uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami portalu internetowego www.zdrowiedirect.pl należą do V Capital. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług V Capital do celów innych niż określone niniejszym Regulaminem.
 10. Kodeks etyki V Capital
  V Capital w swojej działalności stosuje zasady zgodne z Kodeksem Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych zgodnie, z którym zobowiązuje się do:
  1. działania w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu;
  2. utrzymywania najwyższych standardów kompetencji zawodowych poprzez uaktualnianie i ustawiczne rozwijanie poziomu swojej wiedzy fachowej;
  3. przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i innych obowiązujących na rynku, aby prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego było zgodne z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji;
  4. utrzymywania w ścisłej poufności wszelkich danych osobowych i biznesowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego;
   a ponadto do rzetelnego, zrozumiałego i obiektywnego informowania klienta:
  5. o oferowanych umowach ubezpieczenia i innych umowach;
  6. o prawach i obowiązkach wynikających z zawieranych umów.
 11. Ochrona prywatności
  1. V Capital w pełni respektuje i chroni prawo do prywatności oraz dane osobowe Klientów.
  2. www.zdrowiedirect.pl można odwiedzać i korzystać z udostępnionych informacji bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych.
  3. W celu dokonania zawarcia umowy ubezpieczenia lub innej umowy konieczne jest dobrowolne podanie danych osobowych.
  4. Zbieranie danych dotyczących stanu zdrowia jest konieczne w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia i służy jedynie Towarzystwu do dokonania prawidłowej oceny ryzyka zdrowotnego, wyliczenia należnej składki i wykonywania umowy ubezpieczenia zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
  5. Przetwarzanie danych osobowych przez V Capital służy celom marketingowym i statystycznym, w szczególności w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości oferowanych usług lub w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy ubezpieczenia jak i sprzedaży.
  6. Dane osobowe zawarte we wnioskach ubezpieczeniowych i służące zawarciu innych umów V Capital przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klienta zgody oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
  7. Dane są przekazywane Towarzystwom ubezpieczeniowym w celu realizacji zawartych umów ubezpieczenia w sposób zgodny z najwyższymi światowymi standardami bezpiecznego przesyłu danych droga elektroniczną.
  8. Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerach V Capital w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy V Capital zajmujący się administracją bazy.
  9. Pracownicy, którzy będą przetwarzać dane, podlegają indywidualnym ustaleniom związanym z ochroną prywatności, obowiązują ich również stosowne umowy o zachowaniu poufności.
  10. V Capital nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że zgodnie z zapisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
  11. V Capital dokłada wszelkich starań, by dane Klientów były kompletne, aktualne oraz dokładne. Każdemu Klientowi, który powierzył nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i uzupełnienia lub sprostowania.
 12. Warunki świadczenia usług
  Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług V Capital są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  3. w niektórych przypadkach potrzebna jest obsługa „ciasteczek” (cookies) i obsługa sesji jednak ich nie posiadanie nie wyłącza użytkownika z korzystania z usług, a jedynie nieznacznie je utrudnia.
 13. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Klientom przysługuje prawo do składania reklamacji i uwag w sprawach dotyczących usług świadczonych przez V Capital.
  2. Reklamacje i uwagi należy składać pisemnie na podany do kontaktu adres e-malowy: kontakt@zdrowiedirect.pl
  3. V Capital dołoży wszelkich starań by reklamacje i uwagi były rozpatrywane niezwłocznie, max. w terminie 5 dni roboczych.
  4. V Capital niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Dane te są również dostępne klientowi po zalogowaniu na jego konto.
 14. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług oraz środki techniczne udostępniane Klientom w celu ich zminimalizowania
  1. Bezpieczeństwo transmisji
   Poufność operacji przeprowadzanych na wortalu www.zdrowiedirect.pl jest zapewniona m.in. poprzez wykorzystanie standardu szyfrowania transmisji internetowej SSL i protokołu HTTPS. Dane dotyczące stanu zdrowia i adresu zamieszkania przekazywane przez użytkownika na stronę www.zdrowiedirect.pl są chronione przed podsłuchaniem ich w sieci za pomocą protokołu SSL. Autentyczność certyfikatu SSL wortalu www.zdrowiedirect.pl została potwierdzona przez firmę VeriSign, światowego lidera w poświadczaniu certyfikatów SSL.
  2. Dostęp do własnych danych
   Użytkownik może mieć dostęp do niektórych danych na swój temat z Internetu. Dostęp do części strony www.zdrowiedirect.pl zawierającej te dane jest chroniony hasłem, które użytkownik otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej. Hasło to nie powinno być ujawniane osobom trzecim, jego ochrona należy do użytkownika.
 15. Postanowienia końcowe
  1. V Capital zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie.
  2. Zmiany w nowym Regulaminie będą doręczane Klientowi poprzez ich publikację/umieszczenie na stronie www.zdrowiedirect.pl.