slowniczek Wylicz sobie składkę


Dlaczego ZdrowieDirect... Nie pobieramy dodatkowych
opłat
Wszystko on-line Chronimy Twoją prywatność

ABOUT SSL CERTIFICATES

Podane poniżej wyjaśnienia odnoszą się przede wszystkim do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

A

Agent ubezpieczeniowy - osoba lub przedsiębiorstwo, które zostało upoważnione przez Towarzystwo Ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu tego towarzystwa i na jego rzecz. Agent ubezpieczeniowy musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawniej KNUiFE). Zasady działalności agentów ubezpieczeniowych zostały opisane w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Ankieta zdrowotna/medyczna (wniosek/kwestionariusz medyczny) - kwestionariusz, który musi zostać wypełniony dla każdej osoby, która ma otrzymać ochronę ubezpieczeniową. Każde towarzystwo samo określa, o co pyta w ankiecie. W przypadku zakupu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, w ankiecie takiej zawarte są dane osobowe oraz informacje na temat stanu zdrowia i przebytych chorób. Informacje zawarte w ankiecie potrzebne są do ostatecznego określenia wysokości składki.

Assistance medyczny - jest to forma ubezpieczenia, gwarantująca udzielenie pomocy medycznej Ubezpieczonemu niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Gwarantuje natychmiastową pomoc w przypadku nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku lub pobytu w szpitalu. Assistance medyczny może być uzupełnieniem dla innych ubezpieczeń.

B

Badania diagnostyczne - wszystkie niezbędne badania (laboratoryjne - na przykład krwi i moczu, obrazowe - na przykład prześwietlenie klatki piersiowej oraz inne), potrzebne do rozpoznania choroby.

C

Całkowite trwałe inwalidztwo - całkowita niezdolność do pracy spowodowana uszkodzeniem ciała wskutek zdarzenia losowego, choroby, lub - najczęściej - wypadku.

Centrum Assistance - Centrum Alarmowe, które w ramach Assistance Medycznego przez 24 godziny na dobę, gotowe jest do zorganizowania pomocy Ubezpieczonemu w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Osoba, która potrzebuje pomocy, dzwoni na alarmowy numer Centrum Assistance, podaje numer polisy i w trybie natychmiastowym organizowana jest pomoc medyczna.

Chirurgia stomatologiczna - dziedzina stomatologii, obejmująca leczenie operacyjne jamy ustnej oraz okolic jej przyległych. W ramach chirurgii stomatologicznej najczęściej wykonywane są: ekstrakcja (usunięcie) zęba, leczenie stanów zapalnych - usuwanie ropni, usuwanie zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, leczenie nowotworów jamy ustnej.

Choroba - taki stan, który wymaga diagnostyki i leczenia, a po leczeniu - rehabilitacji.

Choroba przewlekła - choroba charakteryzująca się postępującymi i trudno oraz niecałkowicie ustępującymi objawami. Jako choroby przewlekłe określane są często takie schorzenia, które trwają przynajmniej 4 tygodnie, a objawy w tym czasie wymiennie nasilają się lub ustępują. Często choroby przewlekłe to stany trwające całe życie, nieuleczalne, jednak dzięki postępowi medycyny umożliwiające normalne funkcjonowanie. Chorobą przewlekłą jest na przykład cukrzyca.

Ciąża wysokiego ryzyka - ciąża zakwalifikowana przez lekarza prowadzącego jako ciąża, w czasie której jest wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, również w czasie porodu.

Czas trwania umowy ubezpieczenia - okres wyznaczony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na który umowa została zawarta. Jeżeli w tym czasie Ubezpieczony zachoruje lub ulegnie wypadkowi, Towarzystwo Ubezpieczeń gwarantuje udzielenie usługi medycznej, wypłacenie umówionej kwoty lub zwrot kosztów poniesionych na leczenie.

Częściowe trwałe inwalidztwo - utrata wskutek choroby lub wypadku sprawności niektórych organów lub w skrajnych sytuacjach utrata danego organu, np. amputacja palca.

D

Definicje ubezpieczeniowe - terminy oraz pojęcia wyjaśniające całość zagadnień związanych z zawieraniem umów ubezpieczeniowych.

Deklaracja przystąpienia - pisemna deklaracja woli przystąpienia do umowy ubezpieczenia, dokument taki ma moc prawną tylko dla ubezpieczeń grupowych.

Dokument ubezpieczenia - pisemny dokument poświadczający zawarcie umowy pomiędzy Ubezpieczonym a Towarzystwem Ubezpieczeń. W myśl Kodeksu Cywilnego, jako dokument ubezpieczenia wymienia się polisę ubezpieczeniową, legitymację ubezpieczeniową, jak również zaświadczenie, które ma charakter tymczasowy.

Druga opinia lekarska - opinia ta sporządzana jest przez lekarza eksperta, dotyczy ona stanu zdrowia Ubezpieczonego, ocenia diagnozę postawioną przez lekarza prowadzącego oraz leczenie.

Dział ubezpieczeń - w myśl Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczenia dzieli się na 2 działy - Dział I to ubezpieczenia na życie, Dział II to ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia zdrowotne mogą być sprzedawane zarówno w I-m, jak i II-im dziale.

Dziecko Ubezpieczonego - każde dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko, nad którym Ubezpieczony sprawuje opiekę prawną, będące w wieku do 18 lat lub 25 lat (jeśli dziecko uczęszcza do szkoły) - zależnie od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Dzienny zasiłek szpitalny - jest to świadczenie ryczałtowe wypłacane za dzień pobytu w szpitalu. Ubezpieczony otrzymuje świadczenie za każdy dzień koniecznego, z medycznego punktu widzenia, leczenia stacjonarnego. Towarzystwa Ubezpieczeń określają wysokość dziennego zasiłku szpitalnego, maksymalną liczbę dni pobytu w szpitalu i minimalny okres tego pobytu. Dzienny zasiłek może być wykorzystany np. w celu pokrycia poniesionych kosztów zabiegu, hospitalizacji o podwyższonym standardzie, dodatkowej opieki pielęgniarskiej itp.

E

F

Franszyza - kwota, którą Ubezpieczony musi zapłacić z własnej kieszeni i Towarzystwo Ubezpieczeń jej nie zwraca.

G

Górna granica odpowiedzialności - określona w dokumencie ubezpieczenia maksymalna kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić w razie wystąpienia określonej choroby lub chorób, albo schorzeń będących następstwem nieszczęśliwych wypadków. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższać z góry ustalonej w umowie kwoty.

Grupowe ubezpieczenie - rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje określoną grupę osób, na przykład określoną liczbę pracowników danej firmy. W ramach grupowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, wszystkie osoby mają albo identyczny zakres świadczeń, albo różnym grupom pracowników oferowane są różne warianty - taki sam dla danej grupy pracowników. W myśl obowiązujących aktualnie przepisów, pracodawca ma prawo zaliczenia kosztów poniesionych na rzecz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, do kosztów uzyskania przychodu.

H

Historia choroby - pełny opis przebiegu choroby, od wystąpienia pierwszych objawów, po opis stanu aktualnego. Historia choroby zawiera informacje dotyczące wszystkich przeprowadzonych badań, pobytów w szpitalu, konsultacji specjalistycznych, rehabilitacji. Historia choroby jest prowadzona i przechowywana przez przychodnie i szpitale, w których jest lub był leczony Ubezpieczony.

I

Indywidualne ubezpieczenie - ubezpieczenie, które obejmuje tylko jedną osobę. Zwykle jest to osoba dorosła, która ukończyła 18 lat.

Infolinia medyczna/telefoniczna linia medyczna - linia telefoniczna, która umożliwia Ubezpieczonemu uzyskanie informacji na temat placówek partnerów medycznych, zakresu świadczeń oferowanych w konkretnych placówkach, często umówienia wizyt lekarskich lub badań, uzyskania informacji o zdrowiu, dietach i innych usługach medycznych.

J

Jednostka chorobowa - naukowe określenie dla stanu chorobowego lub choroby. Wszystkie nazwy chorób usystematyzowane są w formie wykazu jednostek chorobowych według międzynarodowej klasyfikacji ICD - 10.

K

Karencja - jest to okres ściśle ustalony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w czasie którego nawet jeśli zaistnieje jakaś choroba, Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi kosztów leczenia. Karencja występuje tylko w pierwszym okresie po zawarciu umowy ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli umowa jest kontynuowana na kolejny rok, karencji już nie ma.

Karta ubezpieczenia - dokument, który potwierdza, że dana osoba objęta jest ochroną ubezpieczeniową. Karta taka uprawnia do korzystania z usług placówek medycznych, widnieje na niej imię i nazwisko Ubezpieczonego oraz wariant ubezpieczenia. Karta identyfikacyjna ważna jest zwykle wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Katalog Świadczeń Gwarantowanych/Medycznych - wykaz wszystkich świadczeń medycznych, z których może korzystać Ubezpieczony w ramach wykupionego przez siebie pakietu ubezpieczeniowego.

Klauzule ubezpieczeniowe - zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej.

KNUiFE - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, do 2006 roku nadzorowała działalność Towarzystw Ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych. Obecnie zastąpiła ją Komisja Nadzoru Finansowego.

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego, nadzoruje działalność Towarzystw Ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych - do 2006 roku zajmowała się tym KNUiFE (Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych).

Konsultant szpitalny - osoba delegowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń, której zadaniem jest opieka nad Ubezpieczonym w trakcie jego pobytu w szpitalu.

Koszty leczenia - wydatki ponoszone na badania, zabiegi, konsultacje lekarskie oraz inne usługi przewidziane umową ubezpieczenia, które z medycznego punktu widzenia są konieczne. Kosztami leczenia są np. honoraria lekarskie, koszty przeprowadzonych badań, zakupione lekarstwa itp.

Kwestionariusz medyczny (ankieta zdrowotna/medyczna/wniosek medyczny) - kwestionariusz, który musi zostać wypełniony dla każdej osoby, która ma otrzymać ochronę ubezpieczeniową. Każde towarzystwo samo określa, o co pyta w ankiecie. W przypadku zakupu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, w ankiecie takiej zawarte są dane osobowe oraz informacje na temat stanu zdrowia oraz przebytych chorób. Informacje zawarte w ankiecie potrzebne są do określenia ostatecznej wysokości składki.

L

Lekarz - osoba posiadająca kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób, zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 Ustawy o zawodach lekarza i dentysty).

Lekarz specjalista - lekarz specjalista danej specjalności jest to osoba, która ukończyła wydział lekarski Akademii Medycznej, odbyła 13-miesięczny staż podyplomowy i zdała z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy, po czym ukończyła szkolenie w danej specjalności, które trwa średnio 5 lat.

Lekarz pierwszego kontaktu - lekarz internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, nazywany inaczej lekarzem rodzinnym. Instytucja lekarza pierwszego kontaktu została wprowadzona wraz z reformą publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce i obowiązuje dla osób korzystających z publicznego systemu opieki zdrowotnej. W razie jakiegokolwiek zachorowania osoby dorosłej (oprócz schorzeń okulistycznych i ginekologicznych), w pierwszej kolejności chory ma obowiązek zgłoszenia się to lekarza pierwszego kontaktu. To lekarz pierwszego kontaktu stawia diagnozę i decyduje o sposobie leczenia oraz kieruje do lekarzy specjalistów.

Lista placówek medycznych (placówek partnerskich) - wykaz wszystkich placówek ambulatoryjnych oraz szpitalnych, z którymi współpracuje dane Towarzystwo Ubezpieczeń. W przypadku choroby osoba ubezpieczona korzysta z usług medycznych w tych placówkach.

M

Multiagent - agent, który oferuje ubezpieczenia więcej niż jednego Towarzystwa Ubezpieczeń. Ma określony w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym obowiązek przedstawienia różnych ubezpieczeń oraz zwrócenia uwagi Ubezpieczającego na różnice między przedstawianymi ubezpieczeniami (patrz - „Porównaj polisy”).

N

Nagłe zachorowanie - choroba powstała w sposób nagły, zagrażająca życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, która wymaga natychmiastowej porady lekarskiej oraz leczenia szpitalnego. Nagłym zachorowaniem może być na przykład ciężkie zatrucie salmonellą lub zawał serca.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków - choroba, uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz komplikacje wynikające z tych stanów chorobowych.

Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, niezależne od woli człowieka, wywołane przyczyną zewnętrzną, które skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem ciała - na przykład złamanie kończyny, wstrząs mózgu lub krwotok wewnętrzny w czasie wypadku. Nagłe zachorowania, takie jak na przykład zawał serca, nie są nieszczęśliwym wypadkiem, ponieważ wywołuje je zaostrzenie istniejącej choroby, a nie przyczyna zewnętrzna.

O

Ocena ryzyka - procedura stosowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń przy zawieraniu ubezpieczenia. Podczas oceny ryzyka pod uwagę brane są takie czynniki, jak wysokość sumy ubezpieczenia, wiek, rodzaj wykonywanej pracy, stan zdrowia. Ocena ryzyka ma wpływ na wysokość składki oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej. Osoby zdrowe płacą mniejszą składkę niż osoby już chore, lub prowadzące niezdrowy, niebezpieczny tryb życia.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia - każda osoba fizyczna ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 6 miesięcy). W przypadku przedsiębiorcy jest to zamiast 30 dni - 7 dni.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela - określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakres zdarzeń (na przykład choroby lub nieszczęśliwe wypadki), za które Ubezpieczony może otrzymać wypłatę świadczenia, zwrot kosztów lub mieć gwarantowany dostęp do usług lekarskich. Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń są określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, na przykład w wyłączeniach.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)- dokument będący załącznikiem do umowy ubezpieczenia. Każdy Ubezpieczający ma obowiązek zapoznania się z zawartością OWU, ponieważ dokument ten określa wszystkie warunki umowy, m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, a także zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ograniczenia odpowiedzialności - wykluczenia powodujące ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, najczęstsze ograniczenia odpowiedzialności to uszkodzenie ciała po nadużyciu alkoholu, uprawianie sportów ekstremalnych, uszkodzenie ciała w trakcie działań wojennych.

Okres ubezpieczenia - okres, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia.

Okresowy przegląd stomatologiczny - profilaktyczna wizyta u lekarza dentysty, w czasie której sprawdzany jest stan jamy ustnej oraz zębów. Okresowy przegląd stomatologiczny ma za zadanie stwierdzić, czy w obrębie jamy ustnej oraz zębów, występuje stan chorobowy czy nie, oraz wskazanie, które zęby powinny być leczone. W ramach okresowego przeglądu stomatologicznego nie prowadzi się konkretnego leczenia, gdyż taki przegląd ma tylko charakter informacyjny. Podczas przeglądu pacjent może zostać umówiony na kolejną wizytę, w czasie której lekarz stomatolog rozpocznie leczenie zachowawcze chorych zębów.

Operacja bez oczekiwania w warunkach ponadstandardowych - Ubezpieczony ma dostęp do zabiegów i operacji bez długiego okresu oczekiwania oraz ma zagwarantowany pobyt w ponadstandardowych warunkach - najczęściej jest to pokój jednoosobowy.

Organizacja usług ambulatoryjnych - udostępnienie i umożliwienie korzystania z porad lekarskich oraz leczenia w przychodniach i klinikach, które są partnerami danego Towarzystwa Ubezpieczeń. W przypadku niektórych Towarzystw Ubezpieczeń organizacja usług ambulatoryjnych to także zaplanowanie leczenia lub umówienie wizyty.

P

Pakiet - w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, są to zakresy świadczeń medycznych, które Ubezpieczony ma gwarantowane w ramach wykupionej przez siebie polisy ubezpieczeniowej, na przykład usługi lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, stomatologia.

Partner medyczny - przychodnia, Centrum Medyczne, szpital lub inna placówka, z którymi Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę i w których Ubezpieczeni, bez ponoszenia kosztów, mogą korzystać z usług medycznych.

Placówka medyczna - przychodnia, Centrum Medyczne, szpital lub inna placówka, z którymi Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę i w których Ubezpieczeni, bez ponoszenia kosztów, mogą korzystać z usług medycznych.

Pobyt w szpitalu - okres hospitalizacji, którego powodem może być nagłe zachorowanie, wypadek lub inne zdarzenie powodujące zagrożenie zdrowia. Pobyt może mieć również charakter planowany, np. zaplanowana wcześniej operacja lub zabieg medyczny.

Początek ubezpieczenia - data podana w polisie ubezpieczeniowej, określająca dzień, od którego Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową.

Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Pomoc doraźna - jest to usługa medyczna dla Ubezpieczonego, który nagle zachorował bądź uległ wypadkowi. W ramach pomocy doraźnej mogą występować: porady w ambulatorium ogólnym lub chirurgicznym lub przyjazd karetki do domu.

Ponadstandardowe warunki bez względu na powód hospitalizacji - Towarzystwo Ubezpieczeń gwarantuje Ubezpieczonemu, że w przypadku pobytu w szpitalu, niezależnie od przyczyny hospitalizacji, zawsze będzie miał zagwarantowany pobyt w pokoju jedno- lub dwuosobowym oraz inne liczne udogodnienia.

Przedmiot ubezpieczenia - w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego lub koszty świadczeń zdrowotnych poniesione na rzecz osoby ubezpieczonej.

Przegląd stanu zdrowia - jest to świadczenie o charakterze kompleksowym, obejmującym konsultacje lekarskie oraz wszystkie najważniejsze badania laboratoryjne i diagnostyczne, w celu stwierdzenia, czy w organizmie zachodzą jakiekolwiek stany chorobowe.

R

Rocznica polisy - każda kolejna rocznica początku polisy, określonego w umowie ubezpieczenia (polisie).

Rehabilitacja - różne działania lecznicze wykonywane na rzecz osoby chorej lub po wypadku, które mają na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności. Na przykład u osoby po operacji raka płuc, mogą to być różne zabiegi inhalacyjne oraz ćwiczenia ruchowe, pomagające osiągnąć odpowiednią wydolność płuc. Istnieje odrębna dziedzina rehabilitacji, a mianowicie rehabilitacja ruchowa - polega ona na przywracaniu sprawności osobom z chorobami narządów ruchu (kończyny, kręgosłup).

Roszczenie - zgłoszenie się Ubezpieczonego do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wnioskiem o zapłacenie umówionej kwoty z powodu wystąpienia choroby lub wypadku, albo zwrotu poniesionych na leczenie kosztów.

S

Składka - opłata, której wysokość oraz termin płatności, określony został w polisie ubezpieczeniowej. Składka pokrywa koszty ochrony ubezpieczeniowej.

Sporty wysokiego ryzyka - sporty, których uprawianie bardziej niż zazwyczaj naraża na uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie życia. Należą do nich m.in. alpinizm, paralotniarstwo, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, skoki na bangee, speleologia, bobsleje, skoki spadochronowe. Towarzystwo Ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określa, które sporty uznaje za sporty wysokiego ryzyka.

Stomatologia zachowawcza - dział stomatologii zajmujący się profilaktyką próchnicy i innych schorzeń zębów oraz leczeniem powstałych już ubytków w zębach. Leczeniem zachowawczym jest na przykład leczenie kanałowe zęba, wypełnienie ubytku w zębie materiałem światłoutwardzalnym, chemoutwardzalnym lub amalgamatem.

Suma ubezpieczenia - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w przypadku zajścia określonego zdarzenia, na przykład zachorowania na poważną chorobę, czy nieszczęśliwego wypadku. Maksymalna suma ubezpieczenia jest wypłacana w przypadku śmierci osoby Ubezpieczonej.

Świadczenia medyczne - usługi medyczne, z których może korzystać Ubezpieczony. Są one określone zawsze w umowie ubezpieczenia lub jej załącznikach. Wyróżnia się świadczenia ambulatoryjne (lekarskie usługi w przychodniach, Centrach Medycznych i gabinetach) oraz szpitalne (na przykład zabiegi i operacje).

Szczególne warunki ubezpieczenia - określone przez Towarzystwo Ubezpieczeń postanowienia zmieniające, uszczegóławiające lub rozszerzające zapisy podane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szpital - placówka medyczna, publiczna lub niepubliczna, która zajmuje się opieką i leczeniem chorych przez całą dobę. W placówkach takich znajduje się odpowiednie zaplecze, a personel jest zatrudniony na etat.

Ś

Świadczenie ubezpieczeniowe - w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, może to być umożliwienie skorzystania z usług medycznych bez ponoszenia kosztów, zwrot poniesionych kosztów leczenia, wypłata określonej zapisanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia kwoty w przypadku wystąpienia choroby, pobytu w szpitalu, przeprowadzenia operacji lub zajścia innych określonych zdarzeń w życiu Ubezpieczonego.

T

Taryfa składek - zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych regulujących sposób obliczania składki ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń - podmiot świadczący usługi z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.

Trwały uszczerbek na zdrowiu - występujące u Ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, powodujące upośledzenie jego czynności.

U

Ubezpieczenie - umowa zawarta pomiędzy daną osobą a Towarzystwem Ubezpieczeń, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia ochrony w przypadku zajścia zdarzenia określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne - umowa zawarta pomiędzy daną osobą a Towarzystwem Ubezpieczeń, przedmiotem której jest ochrona zdrowia Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia ochrony w przypadku zajścia zdarzenia określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczający - osoba lub firma, która zawiera umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń i płaci składkę ubezpieczeniową. W ubezpieczeniach zdrowotnych Ubezpieczający jest zwykle również Ubezpieczonym.

Ubezpieczony - osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia zdrowotnego i której zdrowie jest chronione.

Ubezpieczenie indywidualne - w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, jest to ubezpieczenie zdrowia jednej osoby wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rodzinne - w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, jest to ubezpieczenie zdrowia całej rodziny (rodzice i dziecko/dzieci) wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Underwriting medyczny - medyczna ocena ryzyka. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, underwriting polega na ocenie informacji związanych ze stanem zdrowia oraz wykonywanym zawodem osoby wnioskującej o objęcie ochroną ubezpieczeniową. Wniosek taki może zostać przyjęty, ale również odrzucony.

Uposażony - w ubezpieczeniach na życie, jest to osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako osoba, która otrzyma określoną kwotę w razie jego śmierci.

Uprawniony - osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

Uprzednio występująca choroba - schorzenie, na które osoba ubezpieczana była leczona, które rozpoznano lub którego wyraźne objawy wystąpiły przez zawarciem umowy ubezpieczenia.

V

W

Wariant ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia, który zdefiniowany jest w Katalogu Świadczeń Gwarantowanych/Medycznych. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego jest to zakres świadczeń medycznych, z których Ubezpieczony ma prawo skorzystać w ramach swojego ubezpieczenia.

Wizyty domowe - wizyta lekarza (internista/lekarz rodzinny lub pediatra) w domu Ubezpieczonego, który ze względu na chorobą nie może sam pojawić się u lekarza.

Wniosek zdrowotny/medyczny (ankieta/kwestionariusz medyczny) -kwestionariusz, który musi zostać wypełniony dla każdej osoby, która ma otrzymać ochronę ubezpieczeniową. Każde towarzystwo samo określa, o co pyta w ankiecie. W przypadku zakupu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, w ankiecie takiej zawarte są dane osobowe oraz informacje na temat stanu zdrowia oraz przebytych chorób. Informacje zawarte w ankiecie potrzebne są do ostatecznego określenia wysokości składki.

Wyłączenia odpowiedzialności - określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zdarzenia (np. wojna), okoliczności (np. działanie pod wpływem alkoholu) i choroby (np. AIDS), za które Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym nie gwarantuje dostępu do usług medycznych lub nie wypłaca świadczenia.

X

Y

Z

Zabiegi operacyjne wykonywane bez względu na przyczynę - wypłata świadczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń płaci z góry określoną kwotę za przeprowadzony zabieg chirurgiczny, zgodnie z listą tych zabiegów podaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Zabiegi operacyjne wykonywane na skutek nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń płaci z góry określoną kwotę za przeprowadzony zabieg chirurgiczny, zgodnie z listą tych zabiegów podaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Konieczność przeprowadzenia zabiegu musi wynikać z uszkodzeń ciała lub chorób powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zabiegi operacyjne - koszty świadczenia - jeżeli Ubezpieczony podda się operacji i zapłaci za nią z własnej kieszeni, Towarzystwo po otrzymaniu rachunku lub faktury, zwróci mu poniesione koszty do wysokości podanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub polisie. Zwykle konieczne jest również przedstawienie dokumentacji medycznej np. karty wypisowej ze szpitala.

Zachorowanie na poważną chorobę (poważne zachorowanie) - wypłata świadczenia - jeżeli Ubezpieczony zachoruje na jedną z poważnych chorób, takich jak: zawał serca, udar mózgu lub nowotwór, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca z góry określoną kwotę. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń zawsze podane są szczegółowe listy tych chorób lub zabiegów chirurgicznych.

Zakres ubezpieczenia - określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wszystkie świadczenia, które może uzyskać Ubezpieczony po wystąpieniu choroby, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia w życiu Ubezpieczonego.

Zdarzenie ubezpieczeniowe - określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia choroba, nieszczęśliwy wypadek lub inne zdarzenie w życiu Ubezpieczonego, które skutkują wypłatą określonej kwoty, możliwością skorzystania z usług medycznych lub innymi świadczeniami.

Zgłoszenie roszczenia - pisemne zgłoszenie informujące Towarzystwo Ubezpieczeń o wystąpieniu choroby, nieszczęśliwego wypadku lub poniesieniu kosztów leczenia, po otrzymaniu którego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci zagwarantowane w umowie ubezpieczenia świadczenie. Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zażądania od osoby zgłaszającej przedstawienia dodatkowych dokumentów, które potwierdzą np. wysokość poniesionych kosztów.

Zwrot kosztów leczenia - jeżeli Ubezpieczony zapłaci za leczenie z własnej kieszeni, Towarzystwo po otrzymaniu rachunku lub faktury, zwróci mu poniesione koszty do wysokości podanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub polisie. Zwykle konieczne jest również przedstawienie dokumentacji medycznej np. karty wypisowej lub innego zaświadczenia.

Zwrot kosztów leczenia poza wskazanymi placówkami medycznymi - niektóre Towarzystwa Ubezpieczeń zezwalają swoim Ubezpieczonym na korzystanie z usług nie tylko w określonych placówkach, lecz również w innych wybranych przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony płaci wtedy z własnej kieszeni za leczenie i wysyła rachunki do Towarzystwa, które zwraca mu całość lub część poniesionych kosztów.